People

PI: Tony Nowatzki

See personal website here.

Vidushi Dadu, Zhengrong Wang, Tony Nowatzki, Christopher Liu, Jian Weng, Dylan Kupsh, Sihao Liu

Current Students

Alumni (first employment)